نام پدر : علی باقر
سال تولد : 1330
محل تولد : آبادان

حوزه انتخابیه : خوزستان (مسجد سلیمان)
تعداد آراء : 55,966 درصد آراء : 67.60