نام پدر : حسین
سال تولد : 1330
محل تولد : ارومیه

حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (نقده)
تعداد آراء : 19,608 درصد آراء : 76.50