نام پدر : سیدمحمدباقر
سال تولد : 1332
محل تولد : دزفول

حوزه انتخابیه : خوزستان (دزفول)
تعداد آراء : 41,875 درصد آراء : 71.60