نام پدر : سیدتقی
سال تولد : 1330

حوزه انتخابیه : فارس (شیراز)
تعداد آراء : 153,727 درصد آراء : 72.90