نام پدر : سیدحسین
سال تولد : 1319
محل تولد : بهبهان

حوزه انتخابیه : خوزستان (بهبهان)
تعداد آراء : 29,863 درصد آراء : 59.60