محمدامین سازگارنژاد

مسیر شما: نمایندگان محمدامین سازگارنژاد
محمدامین سازگارنژاد

نماینده اول، فارس (سروستان)

اطلاعات شخصی
سال تولد : 1331
شهر تولد : شیراز
نام پدر : محمدحسن

محمدامین سازگارنژاد

نماینده اول، فارس (سروستان)
  نمایندگان حوزه انتخابی " فارس ، دوره اول"