نام پدر : محمدحسن
سال تولد : 1331
محل تولد : شیراز

حوزه انتخابیه : فارس (سروستان)
تعداد آراء : 15,700 درصد آراء : 74.40