نام پدر : غلامرضا
سال تولد : 1313
محل تولد : مشهد

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,634,007 درصد آراء : 50.10