نام پدر : عیسی
سال تولد : 1331
محل تولد : دشت آزادگان

حوزه انتخابیه : خوزستان (آبادان)
تعداد آراء : 40,944 درصد آراء : 53.90