نام پدر : یداله
سال تولد : 1309
محل تولد : تهران


حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 2,134,434 درصد آراء : 50.20