نام پدر : جواد
سال تولد : 1313
محل تولد : یزد

حوزه انتخابیه : کرمانشاه (سنقرکلیایی)
تعداد آراء : 25,060 درصد آراء : 69.10