نام پدر : عزیز
سال تولد : 1329
محل تولد : اردبیل

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (اردبیل)
تعداد آراء : 76,243 درصد آراء : 50.10