نام پدر : محرم
سال تولد : 1323
محل تولد : اردبیل

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (اردبیل)
تعداد آراء : 127,628 درصد آراء : 71.20