نام پدر : محمد
سال تولد : 1324
محل تولد : خمین

حوزه انتخابیه : مرکزی (خمین)
تعداد آراء : 29,661 درصد آراء : 73.80