نام پدر : محمدعلی
سال تولد : 1309
محل تولد : تهران

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,634,007 درصد آراء : 41.90