نام پدر : سیدبزرگ
سال تولد : 1306
محل تولد : شوشتر

حوزه انتخابیه : خوزستان (شوشتر)
تعداد آراء : 25,637 درصد آراء : 83.40