نام پدر : سیدمحمدطاهر
سال تولد : 1333

حوزه انتخابیه : بوشهر (رودباران)
تعداد آراء : 33,045 درصد آراء : 84.40