نام پدر : ابراهیم
سال تولد : 1308
محل تولد : قم

حوزه انتخابیه : مازندران (قائمشهر)
تعداد آراء : 84,878 درصد آراء : 58.80