نام پدر : رمضان
سال تولد : 1301

حوزه انتخابیه : همدان (اسدآباد)
تعداد آراء : 18,758 درصد آراء : 73.20