نام پدر : یدالله
سال تولد : 1310

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (خلخال)
تعداد آراء : 27,718 درصد آراء : 56.30