نام پدر : غلامرضا
سال تولد : 1313
محل تولد : کرمان

حوزه انتخابیه : کرمان (کرمان)
تعداد آراء : 117,629 درصد آراء : 63.30
حوزه انتخابیه : کرمان (کرمان)
تعداد آراء : 117,629 درصد آراء : 63.30