نام پدر : اسفندیار
سال تولد : 1315

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (مشهد)
تعداد آراء : 374,313 درصد آراء : 59.60