نام پدر : تقی
سال تولد : 1316
محل تولد : تهران

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,634,007 درصد آراء : 42.40