نام پدر : علی‌اکبر
سال تولد : 1331
محل تولد : شیروان

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (شیروان)
تعداد آراء : 10,129 درصد آراء : 65.90