نام پدر : محمدصادق
سال تولد : 1322
محل تولد : قزوین

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 2,116,258 درصد آراء : 87.10