نام پدر : مصطفی
سال تولد : 1329

حوزه انتخابیه : خوزستان (ایذه)
تعداد آراء : 35,757 درصد آراء : 66.80