نام پدر : عبدالعلی
سال تولد : 1330
محل تولد : خرمشهر

حوزه انتخابیه : خوزستان (اهواز)
تعداد آراء : 254,488 درصد آراء : 52.50