نام پدر : رحمان
سال تولد : 1310

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (اسفراین)
تعداد آراء : 63,485 درصد آراء : 50.90