نام پدر : حسن
سال تولد : 1328
محل تولد : گناباد

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (مشهد)
تعداد آراء : 421,393 درصد آراء : 81.80