نام پدر : میرفاضل
سال تولد : 1313

حوزه انتخابیه : گیلان (تالش)
تعداد آراء : 39,145 درصد آراء : 71.60