نام پدر : سیدحسن
سال تولد : 1309
محل تولد : زنجان

حوزه انتخابیه : خوزستان (آبادان)
تعداد آراء : 83,826 درصد آراء : 51.20
حوزه انتخابیه : خوزستان (اهواز)
تعداد آراء : 83,826 درصد آراء : 51.20