نام پدر : غلامعباس
سال تولد : 1328
محل تولد : بندرعباس

حوزه انتخابیه : هرمزگان (بندرعباس)
تعداد آراء : 76,081 درصد آراء : 57.00
حوزه انتخابیه : هرمزگان (بندرعباس)
تعداد آراء : 76,081 درصد آراء : 57.00