نام پدر : عبدالرحیم
سال تولد : 1306
محل تولد : اردبیل

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (اردبیل)
تعداد آراء : 53,788 درصد آراء : 64.90