نام پدر : مشهد
سال تولد : 1318
محل تولد : قائمشهر

حوزه انتخابیه : مازندران (قائمشهر)
تعداد آراء : 58,286 درصد آراء : 63.80