نام پدر : سیدرضا
سال تولد : 1320
محل تولد : اصفهان

حوزه انتخابیه : اصفهان (اصفهان)
تعداد آراء : 306,145 درصد آراء : 77.50