نام پدر : کریم
سال تولد : 1321
محل تولد : لنجان

حوزه انتخابیه : اصفهان (لنجان)
تعداد آراء : 35,134 درصد آراء : 88.00