نام پدر : نجف‌علی
سال تولد : 1314

حوزه انتخابیه : مازندران (بابل)
تعداد آراء : 71,997 درصد آراء : 58.00