نام پدر : حسین
سال تولد : 1331

حوزه انتخابیه : خوزستان (مسجد سلیمان)
تعداد آراء : 30,308 درصد آراء : 80.90