نام پدر : اسماعیل
سال تولد : 1316
محل تولد : قم

حوزه انتخابیه : تهران (کرج)
تعداد آراء : 149,825 درصد آراء : 66.80