نام پدر : عزیزالله
سال تولد : 1312
محل تولد : سوادکوه

حوزه انتخابیه : مازندران (ساری)
تعداد آراء : 46,728 درصد آراء : 73.60