نام پدر : نصرالله
سال تولد : 1316

حوزه انتخابیه : مازندران (بابلسر / بندپی)
تعداد آراء : 42,943 درصد آراء : 75.80