حسین کرمانی

مسیر شما: نمایندگان حسین کرمانی
حسین کرمانی

نماینده اول، فارس (آباده)

اطلاعات شخصی
سال تولد : 1309
شهر تولد : داراب
نام پدر : نجمعلی

حسین کرمانی

نماینده اول، فارس (آباده)
  نمایندگان حوزه انتخابی " فارس ، دوره اول"