نام پدر : محمدطه
سال تولد : 1327

حوزه انتخابیه : خوزستان (دشت آزادگان)
تعداد آراء : 17,711 درصد آراء : 83.70