نام پدر : عبدالعلی
سال تولد : 1330
محل تولد : خرمشهر

حوزه انتخابیه : خوزستان (اهواز)
تعداد آراء : 125,644 درصد آراء : 63.40