نام پدر : محمد
سال تولد : 1311

حوزه انتخابیه : مازندران (نوشهر)
تعداد آراء : 62,203 درصد آراء : 39.10