نام پدر : غلامحسن
سال تولد : 1323
محل تولد : قوچان

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (قوچان)
تعداد آراء : 21,311 درصد آراء : 76.60