نام پدر : سیدنقی
سال تولد : 1326
محل تولد : تویسرکان

حوزه انتخابیه : همدان (تویسرکان)
تعداد آراء : 26,774 درصد آراء : 73.80