نام پدر : محمدتقی
سال تولد : 1334
محل تولد : تهران

حوزه انتخابیه : هرمزگان (بندرلنگه)
تعداد آراء : 33,541 درصد آراء : 83.90