نام پدر : کاظم
سال تولد : 1315
محل تولد : شبستر

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (شبستر)
تعداد آراء : 26,939 درصد آراء : 74.90