نام پدر : سیدابوالقاسم
سال تولد : 1326
محل تولد : تهران

حوزه انتخابیه : اصفهان (قمصر / نطنز)
تعداد آراء : 20,352 درصد آراء : 58.40
حوزه انتخابیه : اصفهان (قمصر / نطنز)
تعداد آراء : 20,352 درصد آراء : 58.40