نام پدر : محمدحسین
سال تولد : 1307
محل تولد : فریمان

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (فریمان)
تعداد آراء : 30,245 درصد آراء : 71.00